Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden", wordt verstaan onder:

1.2 "Deelnemer": de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Lot Of Life en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Lot Of Life.

1.3 "Inschrijfformulier": formulier dat deel uitmaakt van de brochure en de internet-site "www.lotoflife.nl" van Lot Of Life.

1.4 "Opdrachtgever": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Lot Of Life aangaat.

1.5 "Overeenkomst": een overeenkomst tussen Lot Of Life en Opdrachtgever ter zake van een of meer door Lot Of Life ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

1.6 "Deelnamebedrag": de totale som van de door Lot Of Life - ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.

1.8 "Les Programma": de les en cursus programma's zonder overnachtingen

1.9 "Reis Programma": de les en cursus programma's met overnachtingen

1.10 Lot Of Life, bekend onder de handelsnaam: ''Lot Of Life, gevestigd te Amsterdam" en hierna verder te noemen "Lot Of Life".

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lot Of Life gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Lot Of Life uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Lot Of Life daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.4 In geval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Lot Of Life zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het Inschrijfformulier aan Lot Of Life heeft geretourneerd.

4. Betaling

4.1. Op het moment van verzenden van een Inschrijfformulier voor een door Lot Of Life aangeboden programma, gaat de Opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de betaling van het verschuldigde Deelnamebedrag.

4.2 Van het verschuldigde Deelnamebedrag dient ten minste 20% per omgaande aanbetaald te worden om de Overeenkomst te bevestigen en de daaruit volgende Deelnemer plekken te reserveren.

4.2. De betaling van de resterende maximaal 80% van het verschuldigde Deelnamebedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het programma te zijn voldaan. Bij inschrijvingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het Deelnamebedrag per omgaande betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Lot Of Life het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn betalingsverplichting.

5. Annulering

5.1 Lot Of Life heeft het recht een aangeboden programma te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Lot Of Life heeft de Opdrachtgever recht op terugbetaling van het reeds betaalde Deelnamebedrag, wat Lot Of Life binnen 3 werkdagen zal overmaken. De Opdrachtgever en Deelnemer hebben geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

5.2 Indien de deelname aan een Les of Programma door de Opdrachtgever en/of Deelnemer wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever en/of Deelnemer de volgende annuleringskosten aan Lot Of Life verschuldigd:
- bij annulering tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de dag van aanvang: geen kosten
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de dag van aanvang: 50% van het Deelnamebedrag;
- bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de dag van aanvang (exclusief): 90% van het Deelnamebedrag;
- Bij annulering op de dag van aanvang of later: het volledige Deelnamebedrag
Indien de deelname aan een Reis Programma door de Opdrachtgever en/of Deelnemer wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever en/of Deelnemer de volgende annuleringskosten aan Lot Of Life verschuldigd:
- Tot 8 weken voor aanvang 20% van het Deelnamebedrag
- Van 8 weken tot 6 weken voor aanvang 30% van het Deelnamebedrag
- Van 6 weken tot 4 weken voor aanvang 50% van het Deelnamebedrag
- Van 4 weken tot 2 weken voor aanvang 75% van het Deelnamebedrag
- Van 2 weken tot 1 dag voor aanvang 100% van het Deelnamebedrag
Indien de reservering van een Lot Of Life Locatie door de Opdrachtgever en/of Deelnemer wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever en/of Deelnemer de volgende annuleringskosten aan Lot Of Life verschuldigd:
- Tot 8 weken voor aanvang 20% van het Deelnamebedrag
- Van 8 weken tot 6 weken voor aanvang 30% van het Deelnamebedrag
- Van 6 weken tot 4 weken voor aanvang 50% van het Deelnamebedrag
- Van 4 weken tot 2 weken voor aanvang 75% van het Deelnamebedrag
- Van 2 weken tot 1 dag voor aanvang 100% van het Deelnamebedrag

5.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door Lot Of Life op tijd en in goede orde is ontvangen.

5.4 Indien de Deelnemer niet in staat is het voor hem of haar geboekte Lot Of Life programma bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Lot Of Life zijn doorgegeven. Er worden dan administratiekosten in rekening gebracht, te weten 5% van het Deelnamebedrag.

5.5 Lot Of Life heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een programma.

5.6 Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van de staf van de locatie of Lot Of Life niet opvolgen, kunnen uit het programma verwijderd worden. Dit geeft de Opdrachtgever geen rechten op restitutie van het Deelnamebedrag.

6. Aansprakelijkheid van Lot Of Life

6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer dan wel Opdrachtgever. Lot Of Life aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lot Of Life - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer dan wel Opdrachtgever, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Lot Of Life, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging. Lot Of Life is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de Deelnemer dan wel Opdrachtgever, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. 

6.2 Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Lot Of Life, is iedere aansprakelijkheid van Lot Of Life voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten en/of geleverde diensten uitdrukkelijk uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de deelnemer de schade binnen 48 uur nadat deze bekend is schriftelijk bij Lot Of Life meldt. De bewijslast voor de geleden schade berust bij de Deelnemer dan wel Opdrachtgever. 

6.3 Lot Of Life aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Lot Of Life bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

6.4 Lot Of Life aanvaardt - behoudens opzet of grove schuld van Lot Of Life - geen aansprakelijkheid voor het vervoer van de Deelnemer dan wel Opdrachtgever. Deelnemer dan wel Opdrachtgever dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van Deelnemer dan wel Opdrachtgever zal Lot Of Life de naam van de betreffende vervoerder verstrekken. 

6.5 Ten aanzien van producten en diensten die Lot Of Life van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke contracts- en/of garantiebepalingen ook gelden voor de Deelnemer dan wel Opdrachtgever.

6.6 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Lot Of Life beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de deelnemer de schade binnen 48 uur nadat deze bekend is schriftelijk bij Lot Of Life meldt. De bewijslast voor de geleden schade berust bij de deelnemer.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Lot Of Life en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van Deelnemer dan wel Opdrachtgever zelf.

7.2 Opdrachtgever zal Lot Of Life vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer of Opdrachtgever zelf van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

8. Instructies en gedragsregels

8.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Lot Of Life ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Lot Of Life nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

8.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Lot Of Life in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Lot Of Life van (voortzetting van) het programma worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer dan wel Opdrachtgever.

9. Verzekeringen van toepassing op Yoga & Wintersport programma's

9.1 Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht voor Deelnemer een reis- ongevallenverzekering met wintersportdekking af te sluiten gedurende de periode van deelname aan een Yoga & Wintersport programma. 

9.2 Lot Of Life raadt de Opdrachtgever en/of Deelnemer tevens dringend aan een goede algemene reis-, bagage-, ziektekosten- en annuleringsverzekering af te sluiten voor Deelnemer.

9.3 Opdrachtgever is verplicht alle gegevens die nodig zijn voor een doelmatige hulp- en dienstverlening aan Deelnemer voor vertrek door te geven via lotje@lotoflife.nl.

10. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de Opdrachtgever dat de Deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid is op moment van deelname. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de Opdrachtgever slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist van betreffende Deelnemer.

11. Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende het Lot Of Life programma uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Lot Of Life.

12. Marketing en Communicatie

12.1 De Deelnemer dan wel Opdrachtgever stemt toe dat foto's en video's gemaakt tijdens het programma door de staf van Lot Of Life met daarop de herkenbare afbeelding van Deelnemer, voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Denk hierbij aan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, internetsite enz. Daarnaast zullen na ieder programma deze door staf gemaakte beelden op social media worden gepost.

12.2 Na deelname aan een programma, worden Opdrachtgever en/of Deelnemer automatisch opgenomen in het mailingbetand van Lot Of Life. Hier kunt u zich voor uitschrijven door in de ontvangen mailing op 'afmelden' te klikken.

13. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt via lotje@lotoflife.nl. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

14. Acties: niet geldig in combinatie met andere kortingen of (kortings)acties. 

15. Toepasselijk Recht en geschillen

15.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.