Privacy verklaring

Ik, Lotje Dekker, handelend onder de naam "Lot Of Life", respecteer de privacy van al mijn cliënten, deelnemers en de gebruikers van mijn site. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. 

In deze privacy verklaring geef ik u heldere en transparante informatie over welke gegevens ik verzamel en hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

 • ik uw persoonsgegevens verwerk overeenkomstig het doel waarvoor deze aan mij zijn verstrekt.  Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • u om uw uitdrukkelijke toestemming vraag als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Waarom verwerk ik uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Lot Of Life verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om (nav uw inschrijving) uw deelname aan de activiteiten die Lot Of Life organiseert te bevestigen en te organiseren.
 • om (met uw toestemming) u maximaal zes keer per jaar een nieuwsbrief per email toe te kunnen sturen.
 • om (met uw toestemming) u per mail te informeren over activiteiten die Het Licht organiseert.

Uw persoonlijke gegevens:

De persoonlijke gegevens die Lot Of Life verwerkt zijn:

Voor de individuele sessies, cursussen en workshops:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • adres
 • woonplaats
 • geboortedatum
 • motivatie
 • ivt informatie over blessures, fysieke en/of mentale gesteldheid, medicijngebruik en of dieetwensen

Deze gegevens worden gebruikt om u een factuur te kunnen sturen, u te kunnen bellen als contact wenselijk is (denk aan het niet doorgaan van een cursus), om u een gericht cursusaanbod toe te kunnen sturen, om u per email voorbereidende en nazorg informatie te kunnen sturen en om een aan uw wensen tegemoet komende maaltijd te kunnen verzorgen.

Deze gegevens worden opgenomen in de cliëntenlijst zodat u gericht geïnformeerd kunt worden over activiteiten die een aanvulling zijn op de eerder door u ontvangen begeleiding. Wilt u niet in de cliëntenlijst opgenomen worden dan kunt u dat ten alle tijde laten weten en om uitschrijving verzoeken.

Voor het ontvangen van Lot Of Life digitale nieuwsbrieven:

 • naam
 • e-mailadres.

Deze gegevens worden opgenomen in de lijst Nieuwsbrief zodat u deze jaarlijks maximaal zes keer kunt ontvangen. U kunt zich op ieder moment uitschrijven door in de mail op de link 'Afmelden voor deze nieuwsbrief' te drukken.

Voor de reizen:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer(s)
 • adres
 • woonplaats
 • geboortedatum
 • kopie van paspoort of id-kaart waarop duidelijk aangegeven staat dat het een kopie betreft en waarbij het bsn-nummer en de foto onzichtbaar zijn gemaakt
 • de maatschappij waarbij de reisverzekering is afgesloten met het polisnummer
 • naam en telefoonnummer(s) van personen die gebeld kunnen worden in het geval van een calamiteit
 • dieetwensen
 • het reisschema
 • ivt informatie over blessures, fysieke en/of mentale gesteldheid, medicijngebruik en of dieetwensen
 • verder wordt er tijdens de reizen foto- en videomateriaal gemaakt en vragen we u om een review

Deze gegevens worden verwerkt om u een factuur te kunnen sturen, om contact te kunnen onderhouden over de reis, om contact te kunnen opnemen met de verzekeringsmaatschappij en de thuisblijvers, indien er tijdens de vakantie iets met u gebeurt en u niet zelf in staat bent om contact op te nemen. De dieetwensen worden verzameld om u tijdens de reis te kunnen voorzien van voeding overeenkomstig uw dieetwensen. Het foto en videomateriaal wordt gemaakt als aandenken en wordt direct na afloop van de reis aan u en uw medereizigers toegestuurd. Indien we foto- en videomateriaal en/of reviews willen gebruiken met promotionele doeleinden dan vragen we u hier opnieuw expliciet toestemming voor. 

De naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummers worden opgeslagen in de cliëntenlijst, zodat u gericht geïnformeerd kunt worden over activiteiten die een aanvulling zijn op de eerder door u ontvangen begeleiding. Wilt u niet in de cliëntenlijst opgenomen worden dan kunt u dat ten alle tijde laten weten en om uitschrijving verzoeken.

Communicatie

Als u Lot Of Life een e-mail stuurt leg ik de communicatie tussen ons vast door de e-mails – naar inzicht – te bewaren. 

Ik zal uw persoonlijke gegevens (inclusief beeldmateriaal van de reizen) zonder uw toestemming niet publiceren op het web of in een andere vorm ter beschikking stellen aan derden. Ik waardeer het vertrouwen dat u in mij stelt en zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan mij heeft toevertrouwd. Door mij een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Lot Of Life gebruik van een derde partij voor:

 • de internet omgeving (webhosting en webmaster).
 • het opmaken en verzenden van digitale nieuwsbrieven
 • de administratie
 • (delen van) sessies, lessen, cursussen en reizen (collega docenten)

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten.

In deze verwerkersovereenkomst zijn afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Tevens kan ik uw persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn

Lot Of Life bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging van de gegevens

Lot Of Life heeft passende technieken en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Lot Of Life van uw gegevens kennis kunnen nemen (denk bijv. aan de kok tijdens een reis die op de hoogte is van uw dieet), zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoord op al mijn systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Onderaan dit document staan mijn contactgegevens. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door mij of door één van mijn verwerkers.

Suggesties, klachten of vragen?

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over deze Privacy Verklaring?

Neem dan contact met mij op. Mijn contactgegevens zijn:

Lot Of Life

Lotje Dekker

Rietwijkerstraat 12-4

1059 VZ Amsterdam

lotje@lotoflife.nl

0623852429